O nás

predsednictvo
ZALOŽENIE SPOLKU MEDIKOV SZU

Spolok medikov SZU je občianskym združením, ktoré v roku 2011 založili študenti Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave registráciou na Ministerstve vnútra SR.

Občianske združenie Spolok medikov SZU je organizáciou zanietených študentov, ktorí sa snažia nad rámec svojich študentských povinností rozvíjať spoločensky prospešné aktivity. Náplň ich práce sa sústredí nielen na študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity, zlepšovanie kvality výučby a vytváranie študentských samovzdelávacích krúžkov ale aj na verejnosť s dôrazom na šírenie osvety a prevencii zdravia.

Hneď v úvode svojej činnosti malo vedenie záujem posunúť pole svojej pôsobnosti na medzinárodnú úroveň, a tak v roku 2012 organizácia splnila všetky potrebné podmienky na to, aby sa mohla stať oficiálnym členom SloMSA (Slovenská asociácia študentov medicíny) patriacej do siete IFMSA (medzinárodná organizácia združujúca študentov medicíny na celom svete).

POSLANIE a CIELE

Poslaním Spolku medikov SZU je rozvíjať duševný a kultúrny život budúcich lekárov, združovať ich a vytvárať kolegiálne vzťahy a priateľstvá. Úlohami a cieľmi spolku sú predovštekým:

  • šíriť zdravotnú osvetu medzi laikmi i zdravotníkmi a to najmä formou prednášok, besied a iných akcií
  • napomáhať duševnému, kultúrnemu, športovému a vedeckému rozvoju na Slovenskej zdravotníckej univerzite
  • šíriť dobre meno spolku, fakulty a univerzity v SR i v zahraničí
  • spolupracovať s inými organizáciami podobného zamerania

 

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY

Občianske združenie Spolok medikov nie je zamestnávateľom. Orgány združenia robia svoju prácu bezplatne a dobrovoľne.

 

PREDSTAVENSTVO

Každé dva roky si aktívni členovia Spolku medikov SZU volia nové predstavenstvo, podľa toho, ktorá kandidatúra ich najviac presvedčí a zaujme.
V novembri 2015 bolo na dva roky zvolené v poradí už tretie predsedníctvo v tomto zložení:

Ivana Uhliariková

Funkcia: predsedníčka Spolku medikov SZU

Natália Poničanová

Funkcia: podpredsedníčka Spolku medikov SZU

Michal Skurák

Funkcia: tajomník Spolku medikov SZU

Adam Novák

Funkcia: hospodár Spolku medikov SZU